Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Dongeng Enteng dari Pesantren (7) Hari Pertama

Dongeng Enteng dari Pesantren (7) Hari Pertama
null
null
Pesantren dan kampung hanya terhalang sawah Madhari. Namun, kenapa saat awal puasa tidak sama?
Di kampung tatangga mah Rebo, demi di kampung pasantren kuring Salasa. Da make ngarasa pohara hanjeluna atuh. Malah, make kungsi teu resep nenjo rupa Ajengan. 

Di kampung tetangga puasa dimulai hari Rabu, sementara di kampung pesantrenku Selasa. Aku merasa kesal, bahkan sempat benci melihat ajengan. 
"Pupujieun, batur-batur Rebo, hayoh ieu Salasa", cek kuring ka babaturan. Euweuh nu nyarekan pedah kuring ngomong kitu. Da sarerea oge hanjelu atuh. Ngan aya nu ditembongkeun, jeung aya nu disidem, bari api-api teu hanjelu. "Enya, padahal taklid ka Anjengan Daman bae alusna mah", cek si Ibro ti jura.
“Orang lain hari Rabu, ini malah Selasa,” kataku kepada teman. Tak ada yang marah aku bicara seperti itu karena semuanya merasa kesal. Hanya kekesalan itu ada yang diperlihatkan ada yang disembunyikan, sembari menunjukkan tidak kesal. 
“Iya, padahal taklid kepada Ajengan Daman saja bagusnya,” ungkap si Ibro. 
Sarerea oge terang, yen di kampung mah nu nangtukeun mimiti Puasa atawa Lebaran teh Ajengan "pamingpin" pasantren. Demi balarea taklid ka dinya. Rek salah rek bener. Teu milu-milu nanggung jawab. Boh lahirna, boh batinna. Lahirna, atuh moal aya nu maido, batinna, atuh tengtrem hatena, henteu mangmang teu hariwang.
Dina benerna atuh sukur. Dina salahna, Ajengan nu boga tanggungan. Ajengan, jaga diaherat, nu bakal nanggung dosa manusa sakampung. Kitu cek Ajengan oge. Nu matak disebut oge kapan taklid ka Ajengan.
Tetela henteu gampang jadi Ajengan teh. Tetela henteu enteng tanggung jawabna Ajengan di kampung teh.
Sedeng ari Ajengan teh, dina nangtukeun tanggal bulan teh, teu make itung-itungan cara di tempat ngeker bentang. Ukur nyekel kayakinan.
Bebas tina hamham atawa waswas. Lebah dieu kuring muji kana kapercayaan Ajengan kana dirina pribadi. Teu malire pamanggih batur. Rek kitu, rek kieu, lamun cek anjeunna kitu, nya kudu kitu. Bari yakin pisan deuih, yen sagala pamanggihna teh diauban ku rahayat sakampung. Hartina tanggung jawabna lain wungkul dunya, tapi jeung aheratna deuih.
Loba nu peuting-peuting kuramas awewe mah. Da beja yen puasa isuk teh bada Isa.
Kuring keur lalangkarakan di kobong, bari ngabadamikeun deungeun sangu keur isuk mumuluk. Angkanan teh pedah "poe panungtungan dahar beurang", rek makmak-mekmek.
Si Atok ti Asar mula, geus ngadekul nyieunan useup. Cek ajaman, engke subuh bada salat rek nguseup di balong Ajengan nu di tonggoh. Sok garajih laukna.
Da guru mah sok gede hampurana ieuh. Maling lauk-lauk bae mah sugan moal matak doraka-doraka teuing. Asal engke tobat sing bebeakan. Kitu malah nasehat bae memeh Lebaran Mang Udin oge. Rek salah rek bener, kumaha Mang Udin. Kitu pipikiran teh. Atuh
 
mun salah, Mang Udin nu nanggung dosana. Malah Mang Udinna sorangan rek milu nguseup, buktina ti tatadi numbu-numbukeun buntut kuda beunang mulungan Si Komar ti istal Mang Suhaemi.
Keur nganggeuskeun pasini harita teh. Keur mere papancen ka Si Aceng kudu ngajaga handapeun tangkal peuteuy. Bisi aya Ajengan rek ngalongok cai, atawa Nyi Halimah rek nyeuseuh.
Mun katembong rentang-rentang. Si Aceng kudu buru-buru mere tangara, sangkan nu keur ngaruseup crab-crub ka balong. Rek api-api ngomean balong. Da geus ti beh ditu, Ajengan marentahkeun nyocokan liang-liang di balong teh.
Tah, nu keur dipadungdengkeun harita teh tinggal nangtukeun tangarana. Tangara kumaha. Naha ngaheot, naha kekeprok, naha niru-niru manuk cangkurileung...
Naha atuh, ari durugdug teh dulag. Teu lila kadenge sora Si Obi, ngembarkeun yen isuk mimiti Puasa.
Da mani teu sirikan gegejlig atuh Kang Haer oge. Santri nu panggetolna puasa. "Boa Ajengan teh salah." cek Si Umar. "Boa cileuhna sorangan disangka bulan. Lain keur nyeri panon Ajengan teh?"
Tungtungná sarerea tingharuleng. Boga rasa niat rek makmak-mékmek panungtungan teh teh moal laksana.
Enya dosa kuring eta teh. Da kuring nu boga rarancang atuh.
Mimitina mah sugan teh batur moal marilu. Da gegerendengan pisan badami jeung Si Atok memeh sare teh. Seuri oge ditahan, bisi kadengeeun ku batur. Hayang rikip pisan niat mah.
Ari sugan batur-batur geus sarare pedah geus jarempe pisan.
Naha atuh, ari celengkeung teh Si Umar, "Enya ah, ana oge rek milu!" Si Aceng gigireun nambalang, "Ana oge rek milu!" Tungtungna santri sakobong jadi, nyaho. Atuh kapaksa derekdek kuring ngadongengkeun rarancang nu tadi dibadamikeun jeung Si Atok tea.
"Eum ulah ari kitu mah," cek Mang Udin, barang kuring tamat nyarita. Tapi nilik kana sorana mah, tetela manenna ge bangun condong kana hayang milu.
Walhasil rarancang kuring teh ku santri-santri ditarima ku... aklamasi. Najan nu moal milu oge, pada nganggap yen moal matak doraka.
Kieu rarancang teh.
Cek Ajengan, lamun nyaba ka hiji tempat nu lain poe eta mimiti puasana, tapi poe isukna, urang wenang teu puasa, sabab taklid ka nu boga kampung. Sok asal nyabana kudu ti isuk- isuk, nepi ka liwat Asar. Jadi saeutikna kudu tilu parapat poe. Sarta nyabana tea teu
 
meunang ukur ngadon ulin, tapi kudu aya alesan anu kuat.
Kabeneran kuring isuk aya perelu (Saenyana mah teu penting teuing). Rek ka Mang Iyan di kampung tatangga. Pedah bareto budakna ka kuring kungsi ngurihit. Jurumiah mun geus teu dipake, rek nginjeum. Tah isuk rek dianteurkeun. Cek timbangan sarerea oge, hiji amal anu mulya ari leumpang arek nganteurkeun kitab mah.
Kitu ijab kabul kuring.
Demi ijab kabul batur-batur nu rek marilu mah kieu. Maranehna rek nganteur kuring leumpang pikeun hiji amal soleh, bisi kuring kuma-onam. Pedah hudang gering. Geus sabulan oge hudang gering teh, dianggap hudang gering keneh bae. Jadi nganteur jalma nu rek leumpang pikeun ngalakukcun amal soleh, geus tangtu asup kana pagawean anu bakal meunang pahla. Kitu "popokrolanana".
Asa kabeneran naker, Rebun-rebun keneh katembong Ajengan indit sapiri-umpi. Jeung Ibu Ajengan, diiringkeun ku Nyi Halimah. Asa mobok manggih gorowong. Bring atuh kuring jeung batur-batur nu "saaliran" ka balong Ajengan. Salse naker. Ten kudu make aya nu ngajaga, teu kudu mikiran tangara. Prak ngaruseup.
Memeh haneut moyan ge geus meunang opat. Nu mareujeuhna. Keur meujeuhna girinyih mun dibeuleum dina areng ruhay.
Dibungkus ku gebog, lauk teh. Bring sarerea ngabrul, bari suka seuri rek ngaliwatan... sawah Madhari. Karunya ku Mang Udin.
Ku Ajengan tadi dipihapean imah. Sidik ari hayangeun miluna mah. Da basa kuring sarerea indit teh, manehna mah api-api sare. Ku nu kaliwatan mah, disangkana santri-santri teh rek ngabuburit bae.
Enya, resep di kampung eta mah. Rame keneh. Maksud teh ku nu daragang. Nu dalahar di waning atuh bariasa keneh, can dihalangan ku... layar, kawas umumna bulan Puasa.
Nu dijugjug teh imah Si Hadir. Batur sakobong bareto mah, basa manehna masantren keneh. Atoheun Si Eta oge didatangan mah, komo bari jeung katenjoeun, yen semah teh rebo deuih. Make mawa beas jeung lauk sagala rupa. Kacaritakeun brak dalahar. Pohara ponyona. Eta bae da jengkol oge nu kabeneran aya di dapur Si Hadir, dua ratus teh teu nyesa sabeulah-beulah acan. Sawareh digoreng, sawareh deui mah dikokosan atahna bae. Da mani asa pengar ari enggeusna teh.
Lauk nu sakitu gedena teh, ngan sakilat geus kari cucukna, wungkul. Mangkilang teu make kecap. Dicocolkeun kana sambel goang. Tapi ni'mat.
Sanggeus dahar, karekedengan. Bari ngusapan beuteung. Malah aya nu tingberebet ka tukangeun imah.
 
Ari balik bada Asar. Da kudu kitu tea aturanana.
Dibejaan dongengna Mang Udin jeung Kang Haer, da mani gegejlig atuh. Malah waleh Kang Haer mah, "Hanjakal ana oge teu milu... " pokna.
BNI Mobile