Tanfidziyah

Ketua Umum: KH. Yahya Cholil Staquf

Wakil Ketua Umum: KH. Zulfa Mustofa 
Wakil Ketua Umum: KH. Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid 
Wakil Ketua Umum: Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. 
Wakil Ketua Umum: H. Amin Said Husni, M.A.

Ketua: Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag. 
Ketua: KH. Hasib Wahab Chasbullah
Ketua: Nyai Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.A. 
Ketua: H. Aizuddin Abdurrahman, S.H. 
Ketua: KH. Abdul Hakim Mahfudz 
Ketua: H. Umarsyah, S.I.P. 
Ketua: Dr. KH. Miftah Faqih
Ketua: H. Ishfah Abidal Aziz, S.H.I., M.H.
Ketua: Nyai Hj. Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi.
Ketua: H. Sarbin Sehe, S.Ag, M.Pd.l.
Ketua: Prof. Dr. H. Agus Zainal Arifin
Ketua: Drs. H. Abdullah Latopada, M.A.
Ketua: Dr. KH. Ahmad Fahrurrozi 
Ketua: Drs. H. Muhammad Tambrin M.M.Pd. 
Ketua: Drs. H. Mohamad Syafi' Alielha 
Ketua: H. Arif Rahmansyah Marbun, S.E., M.M.
Ketua: Padang Wicaksono, S.E., M.Sc., Ph.D. 
Ketua: Ir. Fahrizal Yusuf Affandi, M.Sc., Ph.D. 
Ketua: H. Nasyirul Falah Amru, S.E., M.A.P. 
Ketua: H. Choirul Sholeh Rasyid, S.E. 
Ketua: Dr. H. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si. 
Ketua: Dr. H. Eman Suryaman, S.E., M.M.
Ketua: KH. Masyhuri Malik
Ketua: Dr. H. Muhammad Faesal, M.H., M.Pd.
Ketua: H. Fahmy Akbar Idries
Ketua: KH. Ulil Abshar Abdalla 
Ketua: Dr. H. Ahmad Suaedy


Sekretaris Jenderal: Drs. H. Saifullah Yusuf 


Wakil Sekretaris Jenderal: KH. Maksum Faqih
Wakil Sekretaris Jenderal: Hj. Sidrotun Naim, M.Sc., M.P.A., Ph.D. 
Wakil Sekretaris Jenderal: H. S. Suleman Tanjung, M.Pd. 
Wakil Sekretaris Jenderal: Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si. 
Wakil Sekretaris Jenderal: Drs. H. Imron Rosyadi Hamid, S.E., M.Si. 
Wakil Sekretaris Jenderal: H. Faisal Saimima, S.E. 
Wakil Sekretaris Jenderal: H. Mas'ud Saleh 
Wakil Sekretaris Jenderal: Hj. Ai Rahmayanti, S.Sos., M.Ag. 
Wakil Sekretaris Jenderal: H. M. Silahuddin, M.H. 
Wakil Sekretaris Jenderal: H. Rahmat Hidayat Pulungan, M.Si. 
Wakil Sekretaris Jenderal: Habib Abdul Qodir bin Aqil, S.H., M.A., LL.M. 
Wakil Sekretaris Jenderal: Dr. H. Muhammad Najib Azca 
Wakil Sekretaris Jenderal: H. A. Syarif Munawi, S.E., M.M. 
Wakil Sekretaris Jenderal: Isfandiari Mahbub Djunaidi 
Wakil Sekretaris Jenderal: H. Taufiq Madjid, S.Sos., M.Si. 
Wakil Sekretaris Jenderal: H. Andi Sahibuddin, M.Pd. 
Wakil Sekretaris Jenderal: Drs. Lukman Khakim, M.Si. 
Wakil Sekretaris Jenderal: H. Nur Hidayat, M.A. 
Wakil Sekretaris Jenderal: H. Lukman Umafagur, S.Hut., M.Si.
Wakil Sekretaris Jenderal: Dra. Hj. Safira Machrusah, M.A.
Wakil Sekretaris Jenderal: Drs. H. Amir Ma'ruf
Wakil Sekretaris Jenderal: Dr. H. Ahmad Ginanjar Sya'ban, M.Hum.


Bendahara Umum: H. Gudfan Arif, S.IP.


Bendahara: H. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.H., M.Kn.
Bendahara: H. Sumantri Suwarno, S.E.
Bendahara: H. Mohammad Jusuf Hamka
Bendahara: Dr. H. M. Nuruzzaman, M.Si. 
Bendahara: Hidayat Firmansyah
Bendahara: Dr. Faisal Ali Hasyim, S.E., M.Si., CA, CSEP
Bendahara: H. Aswandi Rahman 
Bendahara: H. Fesal Musaad, S.Pd., M.Pd.​​​​​​​